Algemene voorwaarden

 

 Artikel 1: Algemeen & Definities

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op diensten van SparkL Company op het gebied van leer- en ontwikkelingstrajecten, coaching, mens-, team- en organisatieontwikkeling en management development.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan SparkL Company een opdracht heeft verstrekt middels een voor akkoord getekende offerte of een opdrachtbevestiging.
 • Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een training, leer- en/of ontwikkelingstraject, coaching, team-of organisatieontwikkeling of management development traject van SparkL Company of verzorgd door SparkL Company.
 • Coach/trainer: De namens SparkL Company optredende coach of trainer.
 • Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en SparkL Company tot het verlenen van diensten door SparkL Company ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door SparkL Company in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door SparkL Company derden worden betrokken.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en SparkL Company zijn overeengekomen.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij SparkL Company deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en SparkL Company treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 • Alle door SparkL Company op maat gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SparkL Company is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan SparkL Company is bevestigd.
 • Voor via de website van SparkL Company aangeboden trainingen gelden de te downloaden trainingsbeschrijvingen als offerte.
 • De prijzen in de offertes zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • De Overeenkomst komt tot stand door:
 1. ofwel aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1.
 2. ofwel de schriftelijke bevestiging van SparkL Company van een gemaakte afspraak met Opdrachtgever mits de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 3. de bevestiging via e-mail door SparkL Company dat een deelnameformulier is ontvangen en verwerkt.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3a: Aanmelding en inschrijving voor trainingen van SparkL Company

 • De aanmelding voor een training bij SparkL Company vindt uitsluitend plaats door middel van het aanmeldingsformulier.
 • De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.
 • Door de aanmelding verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde tarief voor de training.
 • De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat SparkL Company de inschrijving schriftelijk aan de Deelnemer heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 • Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor de eerstvolgende training.
 • SparkL Company is gerechtigd de inschrijving van de Deelnemer met opgave van reden(en) te weigeren.
 • Aan de deelname van een training kunnen nadere specifieke voorwaarden verbonden zijn zoals intake etc.
 • Voor alle trainingen, leertrajecten en coachtrajecten geldt een aanwezigheidsplicht en de plicht tot actieve participatie van de Deelnemer.

 

Artikel 4: Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering hiervan eerder dan binnen 5 werkdagen is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Zie ook artikel 4a2.
 • Opdrachtgever en/of Deelnemer kunnen na aanmelding een bedenktijd van 14 kalenderdagen in acht nemen, waarbinnen de aanmelding zonder kosten kan worden geannuleerd. Deze termijn gaat in vanaf de datum dat de aanmelding aan SparkL Company is verzonden, tenzij de aanmelding plaats vindt minder dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit omdat artikel 4.1. onverminderd van kracht blijft. Zie ook artikel 4a2.
 • Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 • Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van SparkL Company.

 

Artikel 4a Annuleren van trainingen of trainingsactiviteiten door Deelnemer of door SparkL Company

 • De Deelnemer aan een training verplicht zich het tarief voor deelname, zoals vermeld op de website en op de aanmeldingsformulieren vooruit volledig te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. In geval van overeengekomen gespreide betaling geldt de plicht tot volledige betaling van het tarief onverminderd.
 • De Deelnemer aan een training kan binnen 14 kalenderdagen na inschrijving de deelname kosteloos annuleren. Daarna is annulering mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag maar wordt een bedrag van € 75,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen drie en twee weken is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij latere annulering – dat wil zeggen binnen 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit – is het volledige bedrag verschuldigd.
 • SparkL Company heeft het recht om een training voor de aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn. De Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en heeft recht op teruggave van het al betaalde geld. SparkL Company is niet aansprakelijk voor de kosten van eventueel reeds aangeschaft materiaal en andere eventueel gemaakte kosten.

 

Artikel 5: Beëindiging van de Overeenkomst

 • SparkL Company is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door SparkL Company verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 • SparkL Company is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 • Zowel Opdrachtgever als de SparkL Company kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst

 • Iedere Overeenkomst leidt voor de SparkL Company tot een inspanningsverplichting waarbij de SparkL Company gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 • In alle gevallen waarin de SparkL Company dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SparkL Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan SparkL Company worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SparkL Company zijn verstrekt, heeft SparkL Company het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door SparkL Company een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van SparkL Company op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen SparkL Company de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 • Wanneer SparkL Company de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. SparkL Company aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 7: Deelneming aan Diensten

Deelneming aan Diensten van SparkL Company is enkel toegestaan gedurende de duur van de Dienst waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden of via een offerte akkoord is gegeven. De Deelnemer die is verhinderd om aan de Dienst of aan onderdelen van de Dienst deel te nemen, kan op schriftelijk verzoek en na goedkeuring door de directie van SparkL Company zijn deelname op een andere datum voortzetten en/of een gemist onderdeel op een ander moment inhalen. Hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen 85 euro per gewijzigde deelnamedag, tenzij anders wordt overeengekomen of anders op de website wordt gecommuniceerd.

 

Artikel 8: Trainingen en materiaal van Diensten

SparkL Company is gerechtigd om wijzigingen in trainingen, de locatie, de inhoud van de Dienst en/of het team van trainers en coaches aan te brengen tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is overeengekomen. SparkL Company zal bij uitval van trainers c.q. coaches zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen, danwel een alternatieve datum te plannen in overleg met Opdrachtgever c.q. Deelnemer. Materialen worden alleen verstrekt indien aan de betalingsverplichting t.a.v. het trainingsgeld is voldaan.

 

Artikel 9: Honorarium en kosten

 • Het honorarium van SparkL Company bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door SparkL Company gewerkte tijdseenheid.
 • Met betrekking tot trainingen staat de hoogte van het trainingsgeld vermeld op de website van SparkL Company en op het door de Deelnemer ingestuurde aanmeldingsformulier – druk- en typefouten voorbehouden.
 • Alle honoraria en tarieven zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis-, verblijf- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 • SparkL Company kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. SparkL Company heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan SparkL Company heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 • SparkL Company behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 10: Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SparkL Company aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan SparkL Company over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens SparkL Company hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10a: Betaling van een trainingen of trainingsactiviteit

 • Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de Deelnemer het trainingsgeld voor de start van de training te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
 • In geval van een schriftelijke overeenkomst m.b.t. termijnbetalingen, geldt onverminderd dat Deelnemer verplicht is – ongeacht het verloop van de training – het totale trainingsgeld te voldoen.
 • Indien de Deelnemer het trainingsgeld niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij enkel door het verstrijken van de termijn in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is.
 • In dat geval is de Deelnemer de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van SparkL Company, als het een termijnbetaling betreft, dan de nog openstaande termijnbedragen direct op te eisen.
 • De Deelnemer zal daarnaast de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering, verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150, – exclusief btw.

 

Artikel 11: Incassokosten

Indien SparkL Company invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.

Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 12: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

SparkL Company voert al haar werkzaamheden uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

Artikel 13: Geheimhouding

 • SparkL Company is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. SparkL Company draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 • Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen SparkL Company en/of Deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. SparkL Company zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 14: Bescherming persoonsgegevens

 • De door de Deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van SparkL Company. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering onder meer voor het inschrijven van de Deelnemer en het eventueel toesturen van materiaal.
 • Adresgegevens van de Deelnemer kunnen door SparkL Company worden gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van SparkL Company en/of samenwerkingspartners.
 • SparkL Company geeft zonder schriftelijke toestemming van de Deelnemer geen informatie over de voortgang van de training aan derden.
 • De Deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van de eigen gegevens. Als de Deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan de administratie van het betreffende onderdeel van SparkL Company.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendom

 • SparkL Company is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot leerprocessen, praktijkoefeningen, adviezen, illustraties, webteksten, testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal, artikelen, films, (elektronische) bestanden en computerprogramma’s.
 • Opdrachtgever en/of Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SparkL Company geen gebruik maken van deze producten, waarop SparkL Company rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 • SparkL Company is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Deelnemers.
 • SparkL Company is bevoegd de door de Opdrachtgever/Deelnemer gedurende een training ontwikkelde producten en teksten te archiveren ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van de trainingen. Openbaarmaking van de door de Deelnemer ontwikkelde producten, vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de Deelnemer. Deze producten mogen echter wel geanonimiseerd door SparkL Company worden gebruikt.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 • SparkL Company is tegenover Opdrachtgever en/of Deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien SparkL Company niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien SparkL Company aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Deelnemer geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 • SparkL Company is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Deelnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 • SparkL Company zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen, coaches, trainers, dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SparkL Company is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 • SparkL Company is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien SparkL Company bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SparkL Company duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 • SparkL Company ofwel door SparkL Company in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van Deelnemers, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Deelnemer dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Deelnemer enig letsel zou oplopen, is SparkL Company c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 • De Opdrachtgever vrijwaart SparkL Company tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en SparkL Company samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van SparkL Company.
 • Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer een eventuele vordering jegens SparkL Company niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 17: Klachtenprocedure

 • Indien de Deelnemer een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed melden bij de directie van SparkL Company.
 • SparkL Company is verplicht binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht; indien wenselijk zal de directie de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.
 • Klachten en de wijze waarop deze worden behandeld, evenals de daarbij behorende procedure, worden geadministreerd en bewaard gedurende 5 kalenderjaren.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

 • Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en SparkL Company is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien SparkL Company en Opdrachtgever c.q. Deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 • Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de rechtbank te Den Haag bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.